Friday, August 26, 2011

O MY POEMS ! DRESS IN SIMPLE GARMENTS !

என் கவிதைகளே ! எளிமையாகுக !

&

என் கவிதைகள் நீலக் கடலாய் ஆர்ப்பரித்து

அலங்கார அலைகளால் பரவசப்படுத்தி

ஆனால் அதன் இருண்ட திகில் ஆழங்கள்

உயிர்ப் பயத்தில் எட்டவே நிறுத்திவிடுவது போல்--

உப்பு எச்சங்களில் கசகசக்க விட்டுவிடுவது போல் இல்லாது

அச்சமே இன்றி குழந்தைகளும் கூட நாடி இறங்கிப்

பளிங்குப் படுகையின் தெள்ளிய நீரோட்டமதில்

உள்ளமே சலசலக்க அமிழ்ந்து நீந்தித் திளைக்கும்

வார்த்தைச் சோலை சூழ் எளிய நீரோடை என

நீங்கள் நெஞ்சாரப் புரிந்திடின் அஃது எனக்கு

இப்பிறவிப் பயனைக் கட்டியம் கூறிடும் !

------சந்திர கலாதர்

Friday, August 19, 2011

on a listless noon...

on a listless noon !&the noon sits heavily upon the earth--

the sullen wind grumbles through the tired leaves-

the trees droop down their gloomy branches-

the roaside noises punch my aching head ;

the clouds are stickily stagnant

as the moss -spread on a soulless lake-

the time fades lazily

as the curling smoke thread from the incense stick-

one by one the black clouds devour the afternoon sun

and the sun wriggles out of their throats sluggishly-

the nature is listless and sober

as my dreams of life !

&

chandra kalaadhar.s.

Thursday, August 18, 2011

ANNA HAZARE AND CORRUPTION

anna hazare and fight against corruption&

crowds pour in thousands

to see actors for their glamouur

to politicians to blindly support their falsities

to so called saints to revere their false robes

to orators mesmerized by the web of words

to singers to melt in their melodies--

but all has its own limits of assemblage

as most of them lack universal appeal

as most lack truth and sincerity of the deliverers'

as most of them are dishonest and self-serving--

the surging crowds gradually peter out-

the crowds would easily sense their purpose.

but ,here is a man,though diminutive

stands colossal among giants of politician cheats

to crush them all under his mighty feet-

he ,unlike others,lives a truthful and simple life-

a real soldier of the army in action fronts

a whole village testifying his service in broader light-

a man committed to a cause dear to all and sundry-

an epidemic that sucks the life of common man

at every level at every step of his daily life-

which gets the stick at lower levels if at all found-

but has become a way of life for those at top-

with law a powerless prisoner in their hands-

their bank accounts growing obese in foreign lawless banks-

courts devoting energies to favour with loopholes-

but this man's intention is pure,selfless,

taking clubs to smash the head of corruption

putting it behind bars on life-imprisonment

leaving none in the process however mighty his job may be-

as now the constitution is just a laughing -stock

since its dictum that all are equal before law is unenforceable-

he fights that this untouchability to be given boot-

he yields to nothing that are diluted-

no selfishness but tries to lift the whole country on his shoulders-

he believes he can;yet he is not a man of empty words-

a man of firmness,caring not for his life,nor his name

sullied by filthy politicians,facing bullets of falsehood on his chest-

people sense the true spirit of this little man

who can speak only a language of conviction

and so rushes to storm the evil of corruption

now centered at the gates of parliament

under the care of self -centered politicians under every hued flag

making empty noises and resorting to fist fights of arguments

turning deaf to the symphony of cries against corruption-

the times look like the days of french revolution -

probably the politicians fear that prisons might be insufficient

if they enact this janlokpal bill in stringent content

and may be that fears that they may end up in prison soon-

this man with indomitable spirit is 'anna hazare'

a real replica of the frail man of the nation we forgot!

&----s.chandra kalaadhar

Saturday, August 6, 2011

O DAWN ! BLOSSOM GRACEFULLY IN SOFT DRIZZLE !

காலையே ! மென் தூறலில் வளர்வாயே
[ மழைக் காலம் அதன் தளர்நடைப் பிஞ்சு மொழிப் பருவத்தில் ]

&

தூறல் நனைத்திடக் குளிர்

தென்றல் உலர்த்திடக்

காற்றில் உலர்ந்ததைப் பூஞ்

சாரல் நனைத்திடக்

காலையே மலர்வாயே இளங்

காலையே வளர்வாயே !

&

நீர்முகில் நிறைந்திடப் பனிக்

கற்பனை சொரிந்திடத்

தளிர்க்கொடி துள்ளிட என்

உள்ளமும் குதித்திடக்

காலையே மலர்வாயே கவின்

காலையே வளர்வாயே !

&

மங்கிய வெளியினில் இசைப்

பறவைகள் குழைந்திடக்

கவிதை மொழிகளால் கொல்

துயரம் பறந்தோடக்

காலையே மலர்வாயே குளிர்க்

காலையே வளர்வாயே !

&

மென்மழைச் சாரலில் இள

மேனி சிலிர்த்திட

இதய கீதங்கள் பசும்

மனவெளி நனைத்திடக்

காலையே மலர்வாயே மழைக்

காலையே வளர்வாயே !

&

தென்னைகள் கூடி ஓர்

தெம்மாங்கு பாடிட

நெஞ்சச் சோலை தன்

இளமலர் சொரிந்திடக்

காலையே மலர்வாயே எழிற்

காலையே வளர்வாயே !

&

கதிர்களை ஒடுக்கியே செங்

கதிரவன் எழுந்திட

மன விசாலத்தில் ஓர்

இள நிலா பூத்திடக்

காலையே மலர்வாயே பூங்

காலையே வளர்வாயே !

&

உயிர்த் துடிப்புடன் இன்ப

உலகம் விழித்திட

வாழும் ஆசையில் என்

உள்ளமும் விம்மிடக்

காலையே மலர்வாயே தேன்

காலையே வளர்வாயே !

&

காலையே மலர்வாயே அன்ன

நடையினில் வருவாயே !

தூறலில் வளர்வாயே பூந்

தென்றலில் நகைப்பாயே !

கற்பனை விரிப்பாயே எனைக்

காதலில் நனைப்பாயே !

&

-----சந்திர கலாதர்